Általános Szerződési Feltételek

 > ÁSZF letöltése
 
 
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 1. Az „extra Pontgyűjtő Programot” (továbbiakban „Program”), a Robert Bosch Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-078217, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104. – továbbiakban: „Szervező”) szervezi.
 2. A Program 2014. július 1-jén kezdődik és a Szabályzat VI. pontjában meghatározott feltételek szerinti befejezésig tart.
 
II. RÉSZVÉTEL A PROGRAMBAN
 1. A Programban kizárólag olyan gazdasági szereplők (természetes vagy jogi személyek) vehetnek részt, amelyeknek bejegyzett, rendszeres üzleti tevékenysége körébe tartozik bármilyen márkájú és méretű járművek javítása és karbantartása, és ebben a minőségükben megvásárolják a Szabályzat III. pontjában leírt termékeket (továbbiakban: „Műhelyek”).
 2. A Programban történő részvétel akkor érvényes, ha a Műhely képviseletére jogosult személy a Műhelyt, a regisztráció során bekért adatok pontos, és valós tartalmú megadásával a www.extra-husegprogram.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) regisztrálja, ennek során hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy Szabályzatot elfogadja, és annak betartását a Műhely vállalja.
 3. A Műhely a regisztráció során megadott e-mail címére küldött üzenetben található linkre kattintva aktiválja regisztrációját. Ennek elvégzésére a regisztráció kezdeményezését követő 3 hónapig van lehetőség.
 4. A Műhely adataiban bekövetkezett változásokat a Műhely köteles a Weboldalon keresztül bejelenteni a Szervező felé. A Szervező nem vállal felelőssége azért, ha ennek elmulasztása miatt a Műhely nem tud részt venni a Programban, nem tudja kiszámíttatni pontjait, vagy ha az ajándékokat nem lehet részére eljuttatni.
 
III. PROGRAMPONTOK
 1. A Program pontgyűjtésre jogosító „Bosch” járműalkatrészek vásárlását foglalja magában, ide nem értve a diagnosztikai eszközöket, az akkumulátorokat és a dízelmotorokhoz szükséges alkatrészeket (a továbbiakban: „Termékek”). A pontgyűjtésre jogostó Termékek listája a Weboldalon kerül közzétételre. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program élettartama során módosítsa a pontgyűjtésre jogosító Termékek körét, kategóriáját azzal, hogy ezen változásokról bekövetkezésük előtt legalább 30 nappal köteles a Weboldalon keresztül tájékoztatást adnia.
 2. A Programban résztvevő Műhelyek a megvásárolt Termékek után pontokat kapnak (továbbiakban: „Pontok”), amelyek a programbeli számlájukon kerülnek nyilvántartásra.
 3. A Pontok gyűjtéséhez a Műhelynek le kell vágnia a Termékek Bosch csomagolásán található vonalkódot és el kell juttatnia az extra ügyfélszolgálathoz: Robert Bosch Kft. Gépjármű-felszerelések, diagnosztika és szervizszolgáltatások üzletág 1475 Budapest, Postafiók 331., valamint mellékelni kell a megfelelően kitöltött nyomtatványt a vonalkódok visszaküldéséhez. A nyomtatvány a Weboldal GYIK oldaláról tölthető le. A Műhelynek ajánlott megőrizni az elküldött nyomtatvány egy példányát. A megfelelően kitöltött nyomtatvány nélkül beérkező vonalkódok a Műhely számláján nem kerülnek jóváírásra, és az esetről a Műhely értesítést kap.
 4. A Műhely felelőssége a Termékek forgalmazója felé fennálló jogi kötelezettségeinek teljesítése. A Termékekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági igények érvényesítése is a Műhely feladata. E jogoktól való elesés elkerülése érdekében a vonalkód kivágása és a Szervezőnek történő elküldése előtt a Műhelynek magának kell meggyőződnie a Termékek megfelelőségéről. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a forgalmazó a vonalkód kivágása vagy a csomagolás más módon történő károsítása miatt utasítja vissza a jótállási, illetve szavatossági igényt.
 5. A vonalkód és a nyomtatvány Szervezőhöz történő eljuttatása a Műhely felelőssége. Javasoljuk, hogy a vonalkódokat és a nyomtatványt ajánlott küldeményként postázzák. A küldemény meg nem érkezése esetén a Pontok nem kerülnek jóváírásra. Az ebből adódó esetleges károkért a Szervező felelősségét kizárja.
 6. Az egyes Termékekért járó Pontok mennyisége a Weboldalon kerül kihirdetésre. A Pontok értéke időről időre változhat. Változás esetén a pontérték meghatározásakor a szabályszerűen elküldött vonalkód postára adásának dátuma szerinti pontérték az irányadó.
 7. A Műhelyek további Pontokra tehetnek szert speciális promóciós programok keretében. A Programon belüli speciális promóciós programokra egyedi feltételek vonatkoznak, melyeket a Szervező jogosult egyoldalúan meghatározni, és amely feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre.
 8. Amennyiben a Műhely azt észleli, hogy Pontjait helytelenül számították ki, vagy egyenlege téves, írásos panaszt kell benyújtania az info@extra-husegprogram.hu e-mail címre legkésőbb 30 nappal azt követően, hogy a helytelen egyenleg a Weboldalon megjelent. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Pontok korrekcióját abban az esetben, ha a panasz nem érkezik meg a fent említett határidőn belül.
 9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszavonja a Pontok jóváírását amennyiben:  
  1. a Pontokat bármilyen okból helytelenül számították ki,
  2. a Programban Pontokra váltott Termék vásárlásától a Műhely bármilyen okból eláll,
  3. a Termékek vásárlása során a Műhely megsérti a forgalmazóval kötött szerződését.  
 10. A Műhely számlájáról a pontlevonás a Program során bármikor megtörténhet. Ha a Műhely számláján lévő pontok száma kevesebb, mint a levonandó pontok száma, a Szervező jogosult arra, hogy törölje a Műhelynek az Ajándékokra vonatkozó megrendelését. Ha a Pontok levonása legalább 3 hónapon át nem lehetséges, a Szervező jogosult a Műhelyt a Programból kizárni.
 
IV. JUTALMAZÁS ÉS AZ AJÁNDÉKOK KIADÁSA
 1. A Műhely összegyűjtött Pontjait ajándékokra válthatja, melyek mindenkor érvényes listája a Weboldalon található (továbbiakban: „Ajándékok”). A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Ajándékok listáját bármikor megváltoztassa azzal, hogy a Weboldalon közzéteszi az erre vonatkozó hirdetményt.
 2. A Műhely azzal szerzi meg az Ajándékhoz való jogot, hogy összegyűjti az adott Ajándékra jogosító pontszámot, és feladja a megfelelő rendelést a Weboldalon. Az Ajándék megszerzése érdekében – amennyiben nem gyűlt össze a megrendelés feladásához szükséges pontszám – sem részben, sem egészben nem fogadható el készpénzfizetés.
 3. A Pontok lejárnak, és elveszítik értéküket a Pont jóváírását követő második év december 31. napján. A Programnak a Szabályzat szerinti megszűnése napján minden pont elveszíti az értékét függetlenül attól, hogy mikor került a Műhely számláján jóváírásra.
 4. Az Ajándékokra vonatkozó rendelés feladásakor az Ajándékra felhasznált Pontok automatikusan levonásra kerülnek a Műhely számlájáról.
 5. Amennyiben a megrendelt Ajándék bármely okból nem áll rendelkezésre, a Szervező erről haladéktalanul tájékoztatja a Műhelyt és más, ugyanolyan jellegű és pontértékű Ajándékot kínál fel. Amennyiben a Műhely nem tart igényt az alternatív Ajándékra, a rendelést törlik, és a fel nem használt Pontokat jóváírják a Műhely számláján legkésőbb 21 nappal azután, hogy a Szervező tájékoztatta a Műhelyt arról, hogy az Ajándék nem áll rendelkezésre.
 6. Az Ajándékok kiszállításáról postai úton vagy futár szolgálattal a Szervező saját költségén gondoskodik. A kiszállítás a Műhelynek a Weboldalon regisztrált címére történik, a rendelés feladásától számított 30 napon belül. A Szervező a Weboldalon keresztül ad tájékoztatást arról, ha más kiszállítási módot alkalmaz.
 7. Amennyiben az Ajándék kiszállítása legalább két kiszállítási kísérlet után a Műhely hibájából meghiúsul, a Műhely elveszti jogát az Ajándékra. Ebben az esetben az adott Ajándékra felhasznált Pontok nem kerülnek a Műhely számláján jóváírásra.
 8. Az Ajándék nem váltható készpénzre.
 9. A Műhely az Ajándékra szóló jogát harmadik személyre nem engedményezheti.
 10. Amennyiben bármilyen kétség merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a Műhely helyes adatokat regisztrált-e a Weboldalon, vagy a Programon belüli pontszámítással kapcsolatos kétség merül fel, a Szervező jogosult az Ajándékok kiadását a felmerült kétségek tisztázásának, illetve a problémák megoldásának idejére felfüggeszteni. A felfüggesztés időszaka nem számít bele a már megrendelt Ajándékok kiszállítására vonatkozó 30 napos határidőbe.
 11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Program keretében kínált Ajándékok átadását megtagadja, ha a Műhely, illetve azok a személyek, akik fel vannak hatalmazva arra, hogy az Ajándékot a Műhely nevében átvegyék, a Szabályzatot bármilyen módon megsértették vagy az abban foglalt követelményeknek bármilyen módon nem tesznek eleget.
 12. Bármely ajándékkal kapcsolatos szavatossági, vagy jótállási igényt közvetlenül az Ajándék gyártójához vagy importőrjéhez kell benyújtani.
 
V. KILÉPÉS VAGY KIZÁRÁS A PROGRAMBÓL
 1. A Műhely bármikor jogosult arra, hogy kilépjen a Programból azzal, hogy a Weboldalon regisztrált számláját törli.
 2. A Szervező a következő esetekben zárhatja ki a Műhelyt a Programból:
  1. Ha a Műhely nem aktiválta a Weboldalon lévő számláját a regisztráció megkezdését követő 3 hónapon belül.
  2. Ha a Műhelynek a Weboldalon vezetett számláján még nem írtak jóvá pontot 12 hónapon belül azt követően, hogy számlát nyitott/regisztrált a Weboldalon.
  3. Ha bebizonyosodik, hogy a Műhely valótlan adatokkal regisztrálta magát a Weboldalon.
  4. Ha bebizonyosodik, hogy a Műhely a Szabályzat II.1 és II.2. pontja alapján nem jogosult a Programban való részvételre.
  5. Ha a Programban részt vevő Műhely megsérti a Szabályzatot, vagy a Termék forgalmazójával kötött szerződését, illetve az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat.
  6. A Szabályzat III.10. pontjában foglalt esetben.
  7. Ha a Szabályzat V.4. pontjában említett ellenőrzési eljárás sikertelen.
  8. A Műhely, illetve a vele kapcsolatban érintett természetes személy, a Program keretében történő adatkezelésre vonatkozó engedélyét visszavonja, vagy az adatainak törlését kéri.
 3. A Programból való kizárás esetén a Műhely minden megszerzett Pontja automatikusan elvész, és minden Ajándékra vonatkozó, még nem teljesített megrendelés azonnal törlésre kerül. A Műhely kizárása esetén – az V.8 pontban meghatározott eset kivételével – a Szervező fenntartja a jogot, hogy visszaköveteljen minden átadott Ajándékot vagy annak pénzbeli értékét.
 4. A Szervező képviselői vagy megbízottai a Program során bármikor jogosultak annak az ellenőrzésére, hogy a Műhely ténylegesen végzi-e a Szabályzat II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Műhely a Szabályzat II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket ténylegesen nem végzi (pl. nincs aktív műhely a regisztrált címen), a Szervező jogosult arra, hogy a Szabályzat V. pont alapján a Műhelyt kizárja a Programból.
 
VI. A PROGRAM BEFEJEZÉSE
 1. A Szervező bármikor jogosult arra, hogy bejelentse a Program befejezését, az ezzel kapcsolatos információknak a Weboldalon történő közlésével.
 2. A Program befejezése a Szervező által a közleményben megadott időhatáron belül történik, ami nem lehet rövidebb, mint a közlemény megjelentetésétől számított 3 hónap.
 3. A közlemény megjelenése után már nem lehet a Programba regisztrálni. Annak a hónapnak az utolsó napját követően feladott Termék megrendelések, amikor a Szervező bejelentette a Program befejezését, már nem jogosítanak pontszerzésre a Programban.
 4. A Program közleményben meghatározott befejezésének napján minden addig fel nem használt Pont érvényét veszíti, ezeket a továbbiakban nem lehet Ajándékokra beváltani, és a Műhely más módon sem kérheti az ellenértéküket.
 5. A Program befejezését követően Ajándékokat kizárólag az a Műhely rendelhet, amelynek a Program befejezésről szóló közleményt követően írtak jóvá Pontokat a számláján a Szabályzat IV.5. pontja szerint. Ez esetben az érintett Műhelynek a jóváírásról szóló értesítést követő legkésőbb 7 napon belül kell feladnia a Ajándékrendelését, ellenkező esetben Pontjait a VI.4. pont szerint elveszíti.
 
VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
 1. A Szervező a Program működtetéséhez, és annak céljai megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli a Műhelyek tulajdonosainak, illetve képviselőinek személyes adatait.
 2. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Programban történő részvételhez elengedhetetlen. A személyes adataikat megadók jogosultak arra, hogy kezelt adataikról tájékoztatást kérjenek, valamint kérheti adataik helyesbítését és törlését. Az kezelt adatok törlésének kérése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Műhelyt a Programból kizárja.
 
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Jelen Szabályzat elérhető és megtekinthető a Szervező székhelyén, valamint a Weboldalon.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására. A módosításokat a Szervező ugyanolyan módon teszi közzé, mint a korábbi Szabályzatot.
 3. Azokra az esetekre, amelyekről a Szabályzat nem rendelkezik, a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók